З організації діяльності органів досудового розслідування

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

__.__.2012 № ___

ІНСТРУКЦІЯ

З організації діяльності органів досудового розслідування

Міністерства внутрішніх справ України

Загальні положення

1.1. Організація роботи органів досудового розслідування передбачає ефективну участь слідчих у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження шляхом:

здійснення розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення;

внесення відповідних відомостей про їх вчинення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів внутрішніх справ у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК);

ужиття своєчасних заходів для забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

1.2. Діяльність слідчих залежно від оперативної обстановки і штатної чисельності слідчих підрозділів здійснюється за територіально-зональним та/або лінійним принципом.

1.3. Організація роботи органів досудового розслідування регламентується нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, наказами, дорученнями і рішеннями Головного слідчого управління (далі – ГСУ) МВС України та слідчого управління (відділу) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі – слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС).

1.4. Процесуальна діяльність слідчих регулюється КПК. Усі рішення про спрямування досудового розслідування і проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди прокурора, слідчого судді, суду, та несе повну відповідальність за їх виконання.

1.5. Працівникам інших органів та підрозділів внутрішніх справ забороняється в будь-який спосіб утручатися в процесуальну діяльність слідчих, у тому числі витребувати та перевіряти матеріали кримінальних проваджень, давати в них вказівки або оцінку прийнятим слідчим процесуальним рішенням.

1.6. Забороняється залучати слідчих до виконання функцій, не пов’язаних з розслідуванням кримінальних правопорушень.

1.7. Працівникам органів досудового розслідування при виконанні службових обов’язків дозволяється носіння цивільного одягу.

Планування, аналітична, методична і статистична робота органів досудового розслідування та координація їх діяльності

2.1. Організація діяльності органів досудового розслідування МВС України здійснюється на основі планування, поєднання єдиноначальності у вирішенні питань службової діяльності та колегіальності при їх обговоренні, персональної відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи.2.2. Заходи щодо організації слідчої роботи формуються в планах роботи як слідчого підрозділу, так і органу внутрішніх справ. Вони повинні відповідати оперативній обстановці, що складається, прогнозу її розвитку, вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів стосовно завдань і функцій органів досудового розслідування, бути цілеспрямованими, чітко сформульованими, максимально конкретизованими і реальними для виконання, а також забезпеченими фінансовими, матеріально-технічними і кадровими ресурсами. При формуванні планів заходів потрібно обов’язково визначати строки їх виконання і відповідальних виконавців.

План на наступний період повинен розроблятися з урахуванням результатів виконання попереднього плану й інших раніше прийнятих рішень, містити в собі незавершені чи перенесені за строками виконання заходи, визначати пріоритетні цілі та завдання. У плані повинні враховуватися заходи вищого підрозділу, при цьому вони адаптуються до можливостей власного підрозділу, місцевих особливостей, стану оперативної обстановки.

2.3. До планів роботи органів внутрішніх справ у частині, що стосується діяльності органів досудового розслідування, обов’язково повинні включатися:

2.3.1. Комплексні заходи, спрямовані на своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення; забезпечення негайного виїзду на місця подій слідчо-оперативних груп у повному складі; покращання взаємодії органу досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ при попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень; створення необхідних умов для успішного виконання слідчими покладених на них завдань.

2.3.2. Конкретні заходи, спрямовані на покращання організації роботи слідчих; розповсюдження і впровадження передового досвіду; підвищення рівня процесуального контролю за діяльністю слідчих; розроблення та вдосконалення тактики і методики досудового розслідування окремих видів кримінальних правопорушень; застосування в практичній діяльності сучасних наукових методів, криміналістичної і організаційної техніки; підвищення кваліфікації слідчих.

2.4. Слідчий планує свою роботу таким чином, щоб забезпечити своєчасність виконання необхідних слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у всіх кримінальних провадженнях, в яких він проводить досудове розслідування. З цією метою він складає загальний календарний план-графік роботи в усіх кримінальних провадженнях, а також плани розслідування кожного кримінального провадження.

2.5. Плани роботи, а також документи, що свідчать про виконання планових завдань (копії аналітичних документів, узагальнень, протоколів оперативних нарад, довідок про результати перевірок тощо) зберігаються в наряді організації роботи і планування органу досудового розслідування.

2.6. Аналітична робота передбачає організацію збору даних, їх обробку і узагальнення, комплексне вивчення стану оперативної обстановки, результатів діяльності органу досудового розслідування. Метою аналітичної роботи є визначення головних проблем, що виникають в управлінській діяльності органу досудового розслідування, недоліків і причин їх виникнення, надання практичної та методичної допомоги та зміцнення кадрів. Аналітична робота передбачає розроблення і вжиття заходів, спрямованих на усунення недоліків та вирішення наявних проблем.

2.7. Аналітична та методична робота органів досудового розслідування здійснюється організаційно-методичними підрозділами або окремими працівниками, за якими закріплені відповідні функції, ГСУ МВС України, слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС та керівниками слідчих відділів (відділень) міських, районних, лінійних управлінь (відділів) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі – територіальні органи внутрішніх справ), які в межах повноважень аналізують результати діяльності органів досудового розслідування, розробляють та реалізують заходи щодо підвищення якості досудового розслідування, скорочення його строків, забезпечення законності та реалізації прав і законних інтересів громадян, належного розгляду їх заяв і звернень з питань досудового розслідування; організовують роботу з відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, удосконалення організації діяльності слідчих.

2.8. Статистична робота органів досудового розслідування – планомірний, науково обґрунтований процес збирання офіційної інформації, який дає кількісну характеристику результатів роботи з розслідування кримінальних правопорушень або тих чи інших процесів, що відбуваються під час її проведення, шляхом реєстрації відповідних показників роботи за спеціальними програмами, розробленими на основі статистичної методології, тобто сукупності науково обґрунтованих способів, правил і методів статистичного вивчення процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання і аналізу інформації.

2.9. Статистична робота полягає у відображенні результатів розслідування кримінальних правопорушень та руху кримінальних проваджень шляхом введення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань, формуванні статистичної звітності про результати роботи органів досудового розслідування, проведенні взаємних звірень з підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення. Зазначена інформація використовується для складання аналізів і узагальнень з метою визначення результатів роботи, негативних тенденцій та шляхів їх усунення.

2.10. Копії статистичних звітів про результати роботи органу досудового розслідування за звітний період і кожного слідчого, зокрема інформаційні повідомлення з цих питань на адресу вищих органів досудового розслідування, долучаються до наряду статистики.

2.11. Методична робота органу досудового розслідування заснована на досягненнях сучасної науки та передового досвіду аналітичної, організаційної, науково-практичної, інформаційної діяльності щодо вирішення основних завдань досудового розслідування, покращання його якості, забезпеченні законності, удосконалення професійної компетентності слідчих та підвищення ефективності їх діяльності. Ця робота передбачає постійне ведення кодифікації законодавства та систематичне доведення до виконавців його змін, у тому числі за допомогою сучасних систем комунікаційного зв’язку та отримання інформації, проведення занять зі слідчими в системі службової підготовки, узагальнення слідчої та судової практики, а також позитивного практичного досвіду в розслідуванні кримінальних правопорушень.

2.12. Методична робота полягає в:

2.12.1. Підготовці якісних методичних документів з максимально повним відображенням у них необхідної інформації, вивченні та ефективному їх використанні в практичній діяльності особовим складом слідчого апарату.

2.12.2. Систематичному виявленні, вивченні та запровадженні прогресивних форм і методів діяльності органів досудового розслідування.

2.13. Документи нормативного характеру, доручення і рішення вищих органів досудового розслідування, матеріали перевірок слідчого підрозділу, листування з іншими державними і правоохоронними органами накопичуються в директивному наряді.

2.14. Упровадження передового досвіду в роботу органів досудового розслідування передбачає вивчення, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо впровадження нового і позитивного досвіду роботи в практику організації розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі передового зарубіжного досвіду; розроблення сучасних методик розслідувань окремих видів кримінальних правопорушень; організацію та проведення нарад, науково-практичних конференцій і семінарів з проблем досудового розслідування; підготовку та розповсюдження відповідних друкованих видань.

2.15. Координація діяльності органів досудового розслідування – це узгоджена практична робота керівників та працівників органів досудового розслідування, які в межах повноважень здійснюють контрольні функції та координують розслідування кримінальних правопорушень, що підслідні слідчим органів внутрішніх справ.

2.16. Координація в організації взаємодії слідчих підрозділів з органами та підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову, експертну діяльність, а також у межах компетенції з іншими правоохоронними органами, центральними органами виконавчої влади забезпечується шляхом:

2.16.1. Внесення начальником ГСУ МВС України, начальниками слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС пропозицій Міністру внутрішніх справ, начальникам ГУМВС, УМВС відповідно, спрямованих на покращання організації діяльності слідчих підрозділів, а також взаємодії з іншими органами та підрозділами органів внутрішніх справ.

2.16.2. Якісної підготовки матеріалів з проблемних питань діяльності органів досудового розслідування та їх обговорення на колегіях МВС, ГУМВС, УМВС, спільних колегіях і нарадах з іншими правоохоронними органами та прийняття конкретних і ефективних управлінських рішень.

Начальник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

__.__.2012 № ___

ІНСТРУКЦІЯ

з організації діяльності органів досудового розслідування
4353076887574333.html
4353128261928309.html
    PR.RU™